Stowarzyszenie na rzecz wsi Biskupice Radłowskie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” zakupiło sprzęt komputerowy dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach Radłowskich.

Z otrzymanego grantu zostało zakupionych 9 laptopów, z przeznaczeniem na wsparcie zajęć dydaktycznych umożliwiających zdalne nauczanie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Stowarzyszenie na rzecz wsi Biskupice Radłowskie otrzymało na ten cel grant w wysokości 24 996,06 zł.

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10  Osi Priorytetowej. Wiedza i kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego. Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.