RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2018/2019

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej:
Przewodniczący – Anna Mądrzyk
z-ca przew. – Lucyna Starzyk
Skarbnik – Grażyna Tuzimek
Członkowie - Katarzyna Puskarz, Halina Ziejka

Rada Rodziców Przedszkola:
Przewodniczący – Sylwia Kurzawska
z-ca przew. – Anna Marcinkowska
Skarbnik – Aneta Błażej